Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Vikartovce
ObecVikartovce

Náplň práce

Zoznam oprávnených aktivít

Hlavným cieľom využitia Miestnych občianskych a preventívnych služieb (ďalej len „MOaPS“) je posilnenie miestneho aktivizmu, podpora komunitného rozvoja, zníženie páchania protispoločenských činností, udržiavanie verejného poriadku a štandardnej kvality životného prostredia v lokalitách, v ktorých žijú obyvatelia MRK.

 

1. Ochrana života, zdravia a majetku prostredníctvom informačno-preventívnych aktivít Ide o poskytovanie asistenčných služieb a podporu informovanosti obyvateľov najmä:

- o ochrane zdravia a zdravotnej prevencie, kontrola dodržiavania poriadku, čistoty a hygieny na uliciach a iných verejných priestranstvách

-monitoring a dohľad nad ochranou verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním a iným protiprávnym konaním v spolupráci s príslušnými subjektmi (napr. monitorovanie dlhodobo opustených rodinných domov a obydlí, evidencia poškodených dopravných značiek, osvetlení a chýbajúcich poklopov, znečisťovanie spoločných priestorov v bytových domoch, vandalizmus, t.z. úmyselné poškodzovanie verejno-prospešných zariadení a pod.)

-zvyšovania informovanosti obyvateľov v oblasti protipožiarnej prevencie a bezpečnosti, vedenia motorového vozidla pod vplyvom omamných látok

-upozorňovanie na protispoločenskú činnosť a protiprávne konanie páchateľa a následne oznamovanie danej skutočnosti (skutok, následky a pod.) príslušnej inštitúcii, ktorá má riešenie danej skutočnosti v kompetencii, monitorovanie a hlásenie prípadov podozrení z nelegálneho odberu elektrickej energie PZ SR

-monitoring a hlásenie podozrení nelegálneho výrubu lesa

-podpora informovanosti v oblasti ochrany zvierat ako aj povinností súvisiacich s welfare zvierat, čipovaním, predchádzaním neplánovanému rozmnožovaniu zvierat a zabezpečovaním základnej, zákonnej starostlivosti najmä o spoločenské a hospodárske zvieratá a možnými následkami v prípade potencionálneho porušenia zákonných povinností v danej oblasti

-podpora informovanosti o zdravotných rizikách a zdravotnej prevencii súvisiacej s nadmerným výskytom túlavých, zanedbaných, chorých a zranených zvierat v MRK a zabezpečenie veterinárnej starostlivosti

-ďalšie činnosti súvisiace s ochranou života, zdravia a majetku

 

2. Ochrana detí a mládeže pred negatívnymi javmi

Ide o preventívno-informačné činnosti v oblasti zabezpečenia ochrany detí a mládeže pred negatívnymi javmi najmä:

- monitorovaním a zabezpečovaním bezpečnosti detí v rámci cestnej premávky (hlavne počas ich odchodu do školy a zo školy, zabezpečenie bezpečného prechodu školopovinných detí cez cestu, upozorňovanie, informovanie a monitorovanie detí na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, predovšetkým v súvislosti s pohybom na verejnej cestnej komunikácii a prechodom cez cestu, tak aby neohrozovali svoje zdravie a život ako aj bezpečnosť cestnej premávky)

-kontrola školskej dochádzky a preventívne pôsobenia na eliminácia vzniku a prehlbovania záškoláctva a iných negatívnych javov (ak obec nevyužíva pomáhajúce profesie ako sú komunitní pracovníci, terénni sociálni pracovníci a asistenti učiteľa)

-posilňovania komunikácie medzi rodičmi, dieťaťom a školou

-poskytovanie informácií a vzdelávanie v oblasti prevencie ochrany zdravia a hygieny

-prevencie užívania návykových látok a tým aj predchádzaniu vzniku či prehlbovaniu sociálnych patológií

-kontrola pohybu a miesta stretávania sa maloletých detí a mládeže a predchádzanie poškodzovaniu verejného a súkromného majetku

-kontrola pohybu detí, miest stretávania sa a spôsobu trávenia voľného času vo večerných hodinách bez prítomnosti zákonných zástupcov v určenej lokalite (napr. cintorín, športoviská, a iné) a pod,

-poskytovanie komplexných informácii, vzdelávanie a kontrola správania detí v oblasti ochrany zvierat a zabezpečenia welfare zvierat v MRK za účelom vzbudzovania empatie detí voči zvieratám v MRK a zabránenia spustnutiu týchto detí ako aj ich ochrany pred negatívnymi javmi a pred ohrozovaním ich mravnej výchovy, najmä v súvislosti s týraním zvierat, zanedbávaním starostlivosti o zviera, usmrcovaním zvierat bez primeraného dôvodu či organizovaním zápasov zvierat, prevencia a následky porušovania povinností na úseku ochrany zvierat, potreby a práva zvierat, zdravotné riziká, spôsoby pomoci zvieratám, zákonné povinnosti a pod.

-ďalšie činnosti súvisiace s ochranou detí a mládeže pred negatívnymi javmi

 

3. Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti osôb Ide o preventívno-informačné činnosti v oblasti ochrany verejného poriadku a bezpečnosti osôb, najmä:

- monitorovania a dohľadu nad poriadkom a bezpečnosťou v obci s osobitým zreteľom na miesta, kde sa sústreďuje väčší počet osôb

-monitorovanie a nahlasovanie protiprávneho konania spojeného s vedením motorového vozidla alebo iného nežiadúceho konania predchádzanie poškodzovaniu vozidiel, predchádzanie vandalizmu na cestných a motorových vozidlách

-organizácia parkovania, napr. nahlasovanie dlhodobo odstavených alebo opustených vozidiel obecnému alebo mestskému úradu a umiestňovanie výziev na tieto vozidlá a asistencia pri ich odstránení z miesta, upozorňovanie na nevhodné parkovanie na cestných komunikáciách a súkromných pozemkoch, organizácia parkovania pri kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach, pomoc pri organizácii dopravy v čase mimoriadnych udalostí ako sú napr. obchádzky, padnuté stromy alebo osvetlenie, povodne a víchrice, a iné.

-edukácia obyvateľov obce o pravidlách cestnej premávky, monitorovanie a predchádzanie vzniku konfliktu v rámci MRK, ako aj medzi MRK a väčšinovým obyvateľstvom, poskytovanie pomoci hliadke Policajného zboru SR a obecnej polície a pod.

-monitorovanie, predchádzanie vzniku narušenia verejného poriadku, nahlasovanie prípadov porušovania verejného poriadku (napr. kontrola používania alkoholických nápojov a psychotropných látok na verejnosti, upozorňovanie na nadmerný hluk mimo nočného kľudu, dodržiavanie nočného kľudu od 22.00 hod. do 6.00 hod. ráno, a iné.)

-monitorovanie a hlásenie príslušníkom PZ SR a/alebo obecnej/mestskej polícii pohyb cudzích osôb a motorových vozidiel v obci v neskorých večerných a nočných hodinách a počas víkendov a sviatkov

-monitoring pohybu túlavých, zranených a vážne chorých zvierat a eliminácia rizík s tým spojených, neodkladne hlásiť podozrenia z priestupkov proti ochrane zvierat na úseku veterinárnej starostlivosti príslušnej RVPS a podozrenia zo spáchania trestných činov namierených proti zvieratám špecialistovi na úsek environmentálnej kriminality Krajského riaditeľstva PZ alebo špecialistovi, ktorý pôsobí na Okresnom riaditeľstve PZ

-poskytovanie základných právnych informácií občanom v oblasti ochrany verejného poriadku v rámci svojej kompetencie a v oblasti viktimizácie

 

4. Podpora senzibilizácie verejnosti v oblasti zbližovania komunít a budovania dobrých susedských vzťahov

Ide preventívno-informačné činnosti za účelom podpory senzibilizácie verejnosti v oblasti zbližovania komunít a budovania dobrých susedských vzťahov v obci prostredníctvom predchádzania vzniku a prehlbovania konfliktov, aktívnu spoluprácu s pomáhajúcimi profesiami, obcou a inými aktérmi pôsobiacimi v lokalite ako aj obyvateľmi obce, aktívnu účasťou a podporou činností v rámci kultúrnych a športových podujatí a ďalších podujatí organizovaných obcou alebo obyvateľmi a pod.

 

5. Ochrana životného prostredia a zlepšovanie kvality života v obci

Ide o preventívno-informačné činnosti, ktoré prispievajú k ochrane životného prostredia (tzv. „zelený aspekt“) vykonávané v spolupráci s miestnou samosprávou a reflektujú na aktuálnu situáciu a problémy v obci a/alebo komunite MRK, najmä:

- monitoring a hlásenie podozrení z poškodzovania životného prostredia (napr. nelegálny výrub drevín a stromov, nezákonné umiestnenie odpadu, nezákonné nakladanie s odpadom, nelegálne nakladanie s odpadovými vodami, poškodzovanie ochrany vôd a vodných tokov);

-upozorňovanie a monitorovanie správneho nakladania s odpadom (napr. kontrola zberných nádob, zberných stanovísk)

-upozorňovať na dôsledky nesprávneho nakladania s odpadom na životné prostredie a zdravie obyvateľov MRK

-podporovať obyvateľov v recyklácii odpadu a oboznamovať s jej významom (názorné príklady o jednotlivých triedených zložkách komunálnych odpadov, ktoré sú povinne triedenými zložkami komunálnych odpadov (papier, plasty, sklo, kovy a viacvrstvové kombinovane materiály na báze lepenky - tzv. tetrapacky) s ukážkami konkrétnych druhov odpadov, ktoré patria pod jednotlivé triedené zložky, a s potrebou príkladov odpadov, ktoré nepatria do zberných nádob určených na triedené zložky komunálnych odpadov)

-osveta a edukácia obyvateľov MRK zameraná na dôležitosť ukladania a triedenia odpadov do zberných nádob určených na tento účel, ukladania veľkoobjemných odpadov a drobných stavebných odpadov do na to určených zberných nádob, súvisiaca s problematikou odpadov s obsahom nebezpečných látok - použité farby, batérie a akumulátory, použité elektrické a elektronické zariadenia a pod. - nevyhnutnosť ukladať tieto nebezpečne komunálne odpady do špeciálnych nádob s upozornením na negatívne vplyvy týchto nebezpečných odpadov na zdravie a životne prostredie, kvalitu vôd a ovzdušia v prípade, že sú uložené alebo vyhodené do okolitého prostredia;

-kontrola, osveta a edukácia obyvateľov MRK zameraná na zákaz spaľovania komunálnych odpadov na voľnom priestranstve, vysvetľovanie negatívnych dopadov, zhoršovanie kvality ovzdušia a následné zdravotné riziká s tým spojené

-informovať o zbere zálohovaných fliaš v zmysle zákona č. 302/2019 Z. z. aj o zálohovaní PET fliaš a plechoviek; pôsobiť preventívne pred vznikom požiarov; upozorňovanie na zákaz vypaľovania trávy, lesných a lúčnych porastov a kontrola dodržiavania zákazu zakladania ohňov na miestach, ktoré na to nie sú určené a kde hrozí následný požiar; poskytovanie súčinnosti krízovému štábu obce pri organizácii záchranných a preventívnych prác v čase vzniku mimoriadných udalostí informovať o spôsobe zhodnocovania biomasy (ak sa v lokalite využíva)

-v prípade vykurovania tuhým palivom, upozorňovať na správne používanie a nesprávne používanie, následky na zdravie obyvateľov MRK a možné alternatívy

-monitorovanie vytvárania nelegálnych skládok a zabezpečenie ich nahlasovanie príslušným orgánom

-spolupracovať pri zabezpečovaní odstraňovania nelegálnych skládok s oprávneným a zodpovedným subjektom

-spolupracovať pri opatreniach zameraných na ochranu zvierat, proti týraniu zvierat alebo neadekvátnemu zaobchádzaniu so zvieraťom

Služby

Voľby

Voľby

Zber odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
27
28
29
30 31
1 2
3 4 5 6 7
8 9
10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20 21
22 23
24 25 26
27 28 29 30

Školská jedáleň

jedalny_listok

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Keď na tela Páne prší, býva málo orechov.

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:4:32

Slnko zapadá:20:46

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:10
DNES:173
TÝŽDEŇ:1678
CELKOM:1071560

Sviatok

Meniny má Anton, Genadij, Tobiáš,

Zajtra má meniny Vasil, Bazil, Elizej, Kvintilián, Kvintín, Kvintus, Herta, Kvinta, Kvintiliána

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 13. 6. 2024
mierny dážď 10 °C 8 °C
piatok 14. 6. slabý dážď 18/5 °C
sobota 15. 6. jasná obloha 22/9 °C
nedeľa 16. 6. mierny dážď 15/11 °C

Ochrana osobných údajov

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Poruchové služby