Obsah

Investičné úlohy

 

Investičné úlohy obce Vikartovce na rok 2010

     Komisia pre územné plánovanie  a výstavbu obce spolu so starostom obce na zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Vikartovciach dňa 26.02.2010 prerokovala návrh investičných úloh obce Vikartovce na rok 2010. Úlohy vychádzajú zo spoločného programu poslancov OZ a starostu obce pre volebné obdobie rokov 2006 – 2010. Konkrétne úlohy sú kryté rozpočtom obce, alebo predpokladom získania dotácie z európskych štrukturálnych fondov na obdobie 2007 – 2013.

 

  • Prestavba materskej školy vo Vikartovciach na základnú školu,
  • dostavba traktu ma odvedenie návalových vôd v časti Pod Hrachoviskami,
  • dobudovanie kanalizácie v obci, vrátane Pod Hrachoviskami,
  • rekonštrukcia časti hasičskej zbrojnice na zdravotné stredisko,
  • rekonštrukcia Základnej školy vo Vikartovciach – hornej budovy,
  • vypracovanie projektu miestnej komunikácie na Kapusnice (od rodinného domu č. 99 p. Milana Barillu smerom vpravo) a v prípade finančných možností obce aj jej vybudovanie;

 

            Tieto investičné úlohy schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Vikartovce na svojom zasadnutí dňa 26.02.2010 uznesením č. 1/2010. Pre obecné zastupiteľstvo a starostu obce sú uvedené úlohy záväzné a slúžia ako pomocný dokument rozpočtu obce.

Ing. Vladimír Šavel, v.r.

starosta obce